Jednání o výjimce společnosti TAMEH

Společnost TAMEH chce výjimku z emisních limitů na 8 let, město Ostrava a organizace na ochranu životního prostředí a zdraví nesouhlasí. Úřad rozhodne do 16. července.

Jednání o výjimce společnosti TAMEH
13.07.2020

Společnost TAMEH požádala krajský úřad Moravskoslezského kraje o výjimku, aby po dobu 8 let nemusela plnit nové emisní limity pro oxidy dusíku. Za 8 let chce teplárna vypustit o 1 047 tun oxidů dusíku více než při dodržení emisních limitů. Organizace Čisté nebe a Frank Bold Society, které se tohoto řízení účastní jako zástupci odborné veřejnosti chránící zájmy ochrany lidského zdraví a životního prostředí, s udělením výjimky nesouhlasí. Dne 11. 6. 2020 proběhlo o výjimce ústní jednání, na kterém Statutární město Ostrava podpořilo stanovisko těchto organizací a vyjádřilo nesouhlas s udělením výjimky pro teplárnu na požadovaných 8 let.

 

Teplárna TAMEH je 4. největším znečišťovatelem oxidy dusíku v Moravskoslezském kraji a 13. největším znečišťovatelem oxidy dusíku v celé České republice.[1] Emise oxidů dusíku jsou navíc prekurzorem pro vznik nebezpečných sekundárních částic polétavého prachu PM10, který poškozuje kardiovaskulární a plicní systém. Imisní limit pro PM10 je na území České republiky dlouhodobě překračován a každý sedmý člověk žijící v ČR je nadlimitnímu znečištění PM10 dlouhodobě vystaven.[2]

Společnost TAMEH odůvodňuje potřebu výjimky finanční náročností nové technologie selektivní katalytické redukce (SCR), která by umožnila dodržování nových emisních limitů. Sousední elektrárna Dětmarovice přitom tuto technologii používá. Organizace Čisté nebe a Frank Bold Society na jednání poukázaly na skutečnost, že instalace nové technologie nebude pro TAMEH finančně náročnější než pro ostatní srovnatelná zařízení. Žádost o výjimku je pro provozovatele pouze strategií, jak ušetřit co nejvíce finančních prostředků na úkor lidského zdraví a životního prostředí.

„Podle zákona samotná finanční náročnost nové technologie není důvodem pro udělení výjimky. Výjimka může být udělena pouze v případě, že jsou nepřiměřené finanční náklady způsobeny zvláštní zeměpisnou polohou zařízení (např. poloha na ostrově) nebo jeho zvláštní technickou charakteristikou (např. malá sklárna, kam se nové technologie prostorově nevejdou). Provozovatel teplárny TAMEH na jednání přesvědčivě nedoložil, v čem spočívá zvláštní technická charakteristika jeho zařízení. Nijak se nevypořádal ani s argumentem, proč namísto finančně nákladnější technologie SCR pro dosažení nových emisních limitů nezvolil hybridní technologii SNCR/SCR, který je ekonomicky výhodnější a prostorově méně náročná,“ řekla právnička Frank Bold Society Eliška Beranová.

„Teplárna TAMEH na jednání nevysvětlila, jaké jsou její plány se zařízením po uplynutí doby výjimky. Provozovatel se pravděpodobně pouze snaží získat dodatečný čas, než bude muset zařízení pro rozpor s novými emisními limity zavřít. Účelem výjimky by mělo být poskytnout provozovateli další přiměřený čas na provedení modernizace, aby mohlo být plnění nových emisních limitů dosaženo. Dobrou praxí v obdobných případech je stanovit provozovateli na období trvání výjimky závazný harmonogram modernizace, v rámci kterého zařízení musí své emise postupně snižovat. Pokud však žádný závazný harmonogram stanoven nebude, riskuje krajský úřad, že provozovatel modernizaci vůbec neprovede, nebo po osmi letech požádá o další výjimku,“ řekla ředitelka Čistého nebe Nela Vachtarčíková. 

Teplárna TAMEH však s přijetím závazného harmonogramu nesouhlasí. Momentálně nedokáže odhadnout, jaký bude její další vývoj, a to především z důvodu komplikovaného vztahu se společnosti Liberty Ostrava a.s., která je jejím největším odběratelem. Navrhla však, že po 4 letech trvání výjimky vypracuje studii, která by prověřila vhodné možnosti k dosažení nových emisních limitů. Podle odborných organizací se jedná o nepřiměřeně dlouhou dobu. V první řadě měla být tato studie vypracována ještě před podáním žádosti o výjimku. Pokud však vypracována nebyla, měl by tak provozovatel učinit bezodkladně, nejpozději do jednoho roku od získání výjimky, tak aby mohl stejně jako ostatní elektrárny a teplárny plnit nové emisní limity na ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

Z výše uvedených důvodů Čisté nebe, Frank Bold Society a Statutární město Ostrava s udělením výjimky na 8 let nesouhlasí. „Město Ostrava nedávno schválilo akční plán pro snižování znečištění ovzduší, který nyní za nemalé finanční prostředky realizuje. Udělení výjimky pro teplárnu TAMEH na 8 let by bylo v rozporu s úsilím, které Ostrava na zlepšení stavu ovzduší dlouhodobě vynakládá. Požádali jsme proto o zkrácení doby výjimky maximálně na dobu 5 let a o předložení studie na dosažení nových emisních limitů nejpozději do 2 let,“ uvedla náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová. Provozovatel teplárny TAMEH však i po ústním jednání neslevil ze svého původního požadavku vypouštět po dobu 8 let o čtvrtinu více emisí oxidů dusíku, než je povinnost pro ostatní velká spalovací zařízení.

Nejpozději dne 16. července 2020 se dozvíme, zda krajský úřad argumenty Statutárního města Ostrava a organizací na ochranu lidského zdraví přesvědčily. Úřad je totiž povinen do tohoto data ve věci rozhodnout.

 

Kontakty pro novináře:

Nela Vachtarčíková,

nela.vachtarcikova@cistenebe.cz

 

[1] Viz data z Integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2018, dostupné online: https://portal.cenia.cz/irz/

[2] ČHMÚ: Znečištění ovzduší na Území České republiky v roce 2018, str. 47. Dostupné online: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/18groc/gr18cz/KO_rocenka_2018.pdf