Rozhovor s cizinciČisté nebe přináší druhý ze série rozhovorů s cizinci žijícími v Ostravě. Co si o Ostravě a kvalitě místního ovzduší myslí Laurent z Francie?

ČN: Odkud pocházíte? Jaká byla kvalita životního prostředí ve vašem domovském městě?

L: Pocházím z Francie, z města Angers (250 000 obyvatel), ne moc daleko od moře. Kvalita ovzduší v mém rodném městě (i v okolí) je docela dobrá. Hlavní pozornost se soustředí na ozon, ale znečištění nikdy nedosahuje vysokých hodnot. Pokud si dobře vzpomínám, nikdy v životě jsem neslyšel o překročení žádných limitů!

ČN: Co jste slyšel o Ostravě, než jste se sem přestěhoval?

L: Než jsem se sem přestěhoval z profesních důvodů, o Ostravě jsem nikdy neslyšel. Než jsem sem odjel, prozkoumal jsem hodně turistických časopisů a podobně, a buď nebyla Ostrava zmíněna vůbec, nebo bylo přímo doporučeno, aby ji turisté nenavštěvovali, protože tam prostě „není co dělat“.

ČN: Co si myslíte o kvalitě ovzduší v Ostravě?

L: Kvalita ovzduší v Ostravě je samozřejmě velmi špatná. Cítím to skoro každý den a hlavně pak v zimě, nebo když je deštivo.

ČN: Je pro vás kvalita vzduchu důležitá? Byl by to pro vás důvod, abyste žil jinde?

L: Věřím, že kvalita ovzduší je důležitá pro každého a může to být důvodem pro odstěhování se z města, ve kterém není ochota tento problém řešit ze strany příslušných úřadů, které by s tím měly něco dělat…

ČN: Jaké kroky by mohly zlepšit kvalitu ovzduší v Ostravě?

L: Uvedu příklad, běhám (už dlouho, tak dvakrát třikrát do týdne). Běhání v Ostravě a okolo Ostravy je opravdová noční můra – občas mám chuť neběhat, protože myslím, že následky na moje zdraví budou po tom ještě horší. Praktický příklad: moje plíce po každém běhání hrozně hvízdají…, a je to poprvé, co mívám takové příznaky, což je zcela jistě spojeno s kvalitou ovzduší v Ostravě.

ČN: Máte nějaké speciální náměty, co by mělo Čisté nebe dělat?

L: Nejsem vůbec odborník na vzduch, takže když jde o technická řešení, nejsem správná osoba, na kterou se obracet. Zaměřil bych se na to, vyvíjet tlak na lidi, od kterých se očekává, že:

- provádějí měření a hodnocení
- vysvětlují rozdíl mezi výsledky a regulací
- zároveň je nutné u těchto lidi vyžadovat, aby jednali prakticky
- aby bylo možné sledovat nějakou pozitivní změnu, je nutné zajistit u nich úzkou systematickou kontrolu

Aby se vše dalo do pohybu a vyvinul se tlak, použil bych silné páky jako třeba:

-nemocné lidi, kteří mají zdravotní problémy kvůli špatnému ovzduší
-lidi, kteří sportují a mají potíže při běžném tréninku nebo nedosahují očekávaných výsledků
-společnosti, které neuplatňují regulaci konzistentně v rámci celé Evropy, tj. respektují stejnou úroveň, i když regulace jsou  v dané zemi odlišné, protože lidé, kteří tam žijí nejsou v žádném případě odlišní.

ČN: Jaká je nebo by byla vaše motivace, abyste se zapojil do projektů Čistého nebe?

L: Moje motivace je stejná jako u každého obyvatele. Žiji tady a očekávám od zástupců města, že budou respektovat obyvatele (přinejmenším) tak, jako já respektuji město, ve kterém žiji.

ČN: Chcete na závěr ještě něco dodat?

L: Jen jedna připomínka. Buďme pozitivní! Ostrava je město, které milujeme, takže začínejme každou komunikaci s tím, že budeme na první místo klást její světlé stránky. Ty musíme uvádět především, jinak se dostaneme do začarovaného kruhu. Čím více mají lidé Ostravu rádi, tím více se o ni zajímají a tím větší tlak je možno vyvíjet na lidi, které potřebujete přesvědčit.

Děkujeme za rozhovor!English version

Clear Skies interviewed Laurent from France.

CS: Where are you from? What was the quality of environment in your home town?

L:  From France; a city named Angers (250 000 people) not so far from sea side. The quality of environment in my home town (and even around) is quite ok: 3-4 level which is good. The main focus there is Ozone pollution but never reaching high levels. As far as I remember I never heard about any reached limit, ever!

CS: What did you hear about Ostrava before moving here?

L: I have never heard about Ostrava before to move in CR for professional reasons. Before to physically move in here, I checked lot of tourism magazines and so on: whether Ostrava was not mentioned at all, whether they recommended not to visit because‚ there was simply nothing to do in Ostrava.

CS: What do you think about air quality in Ostrava?

L: Quality of air in Ostrava is of course very bad. I can feel it quite on daily basis and especially when it’s winter time, or when it’s rainy.

CS: Is good air quality important for you? Would it be a reason to move somewhere else?

L: Quality of air is important for everybody, I believe and it could be of course a reason to move away from a city if there’s no shown willingness to get rid of this problem from the concerned entities supposed to deal with it. As an example, I’m a runner (running 2 or 3 times a week since ages). Running in Ostrava or around Ostrava is a real nightmare: I sometimes even prefer not to run as I have the feeling that my health would be even worse after it. Practical example: my lungs are somehow badly whistling after running…which is the first time I have such issue, which is connected for sure to the quality of air in Ostrava city.

CS: What steps could improve the air quality in Ostrava?

L: I’m not an air technician at all, so when it comes to technical solutions I’m not the good person to ask for. I would focus to put the pressure on the people who are supposed to:

- deliver the measurements and measures
- explain the difference between results and regulation
- ask them to practically act
- ensure a close follow-up in order to show positive trends

CS: Do you have any specific ideas about things Čisté nebe/Clear Skies should do?

L: For that, to initiate maybe the move and start putting the pressure, I would as we mentioned yesterday use potential leverages like:

-sick people suffering already from bad quality of air
-people doing sport and experiencing difficulties training normally or not reaching expected performance
-companies not applying regulation coherently all over Europe i.e. respecting the same drastic level even if the country regulation is different as people leaving there are anyway NOT different.

CS: What is/would be your motivation to get involved with Čisté nebe/Clear Skies?

L: My motivation is quite a normal citizen one! I’m living here and I expect from my city representants to respect (at least) as much as I do the city they’re leaving in.

CS: Do you have any more comments?

L: Just one comment. Let’s be positive! Ostrava is a city we love, so let’s start any communication with that putting as first step the bright sides of Ostrava. We need to publish above all this, unless we fall in the vicious circle! The more people love Ostrava, the more they care about it, the more you can get pressure on the people you need to convince.

Thank you for your answers!

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Philips

Go to top