Ostrava, 11. ledna 2013

Na sklonku loňského roku Ministerstvo životního prostředí vydalo Zprávu o životním prostředí České republiky 2011 (pdf). Jak se nám v roce 2011 dýchalo a jaký to mělo dopad na naše zdraví? Dočtete se v následujícím shrnutí.

Klíčová sdělení 

Přes pokračující pokles emisí od roku 2000 se kvalita ovzduší na území ČR nezlepšuje. V roce 2011 byly naměřeny vyšší koncentrace PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu (BaP) než v roce předchozím. Imisní limit pro PM10 byl v roce 2011 překročen na více měřicích stanicích než v roce 2010. Opakovaně dochází k překračování imisního limitu pro NO2, lokálně byly překročeny imisní limity pro arsen, nikl a benzen. V porovnání s předchozími dvěma roky došlo k zvýšení koncentrací přízemního ozonu.

Podle modelových propočtů SZÚ došlo v období let 2006–2011 k navýšení celkové úmrtnosti způsobené expozicí suspendovaným částicím frakce PM10 v rámci ČR a individuálního celoživotního rizika vzniku nádorového onemocnění v důsledku expozice As, Ni, BaP a benzenu v městských lokalitách v ČR, údaje za roky 2010 a 2011 vykazují srovnatelnou úroveň.

Překročení imisních limitů pro olovo, oxid uhelnatý, oxid siřičitý a kadmium nebylo, stejně jako v minulých letech, zaznamenáno. V porovnání s rokem 2010 došlo k překročení imisního limitu pro PM2,5 na méně měřicích stanicích, rovněž poklesly průměrné roční koncentrace.

Které látky v ovzduší nás ohrožují?

Mezi nejvýznamnější znečišťující látky ve vztahu k lidskému zdraví patří z dlouhodobého hlediska suspendované částice (PM2,5 a PM10), PAU zastoupené benzo(a)pyrenem (BaP) a oxid dusičitý (NO2), neboť u těchto látek dochází k častému překračování přípustných koncentrací stanovených imisními a cílovými imisními limity.

Jaký má vliv znečištěné ovzduší na lidské zdraví?

Nadlimitní koncentrace suspendovaných částic zvyšují riziko onemocnění srdce a cév, dýchacího ústrojí, zhoršují potíže astmatiků a alergiků, mohou zvýšit kojeneckou úmrtnost (u nás je tento jev dosud neprokázaný) a prokazatelně zkracují délku života hlavně z důvodu choroby srdce a cév, pravděpodobně mají vliv i na vznik rakoviny plic. Uplatňují se zejména u senzitivních skupin populace za spolupůsobení dalších činitelů. Účinek PAU spočívá v jejich toxických, mutagenních a karcinogenních vlastnostech a ve schopnosti akumulace ve složkách prostředí a v živých organismech. Dlouhodobá expozice NO2 v místech s intenzivní dopravou (průjezd nad 10 000 vozidel denně) ovlivňuje plicní funkce, způsobuje respirační onemocnění, zvyšuje výskyt astmatických obtíží a alergií u dětské i dospělé populace.

Polétavý prach PM10

Závažný problém v kvalitě ovzduší na celém území ČR představuje výskyt vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10. Imisní limit pro 24hodinovou přípustnou koncentraci PM10 byl v roce 2011 překročen na 89 stanicích ze 157. Nejvíce stanic překračujících imisní limit se nacházelo v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a v Praze. V porovnání s předchozími roky 2010 a 2009 bylo dosaženo nižších naměřených koncentrací PM10 (pozn. Čistého nebe - především rok 2010 se vykazoval extrémními imisními podmínkami). Imisní limit pro 24hodinovou průměrnou koncentraci PM10 byl v roce 2011 překročen na 21,8 % území, nadlimitním koncentracím bylo vystaveno 50,8 % obyvatel ČR. Riziku expozice suspendovaným částicím PM10 byla v hodnoceném období podle odhadu nejvíce vystavena populace v průmyslově zatížených oblastech Ostravsko-Karvinska. Z uvedených dat lze odhadnout, že v roce 2011 došlo k navýšení celkové úmrtnosti způsobené expozicí suspendovaným částicím frakce PM10 o 2 796 osob. Při zvýšení frakce PM2,5 ve frakci PM10 je odhad hodnoty navýšení celkové úmrtnosti přibližně 7 tisíc osob.

Polétavý prach PM2,5

Cílový imisní limit pro roční koncentraci suspendovaných částic frakce PM2,5 byl v roce 2011 překročen na 13 lokalitách ze 49 (v roce 2010 na 12 z 38 stanic). Nejvyšší průměrné koncentrace vykazují lokality na Ostravsko-Karvinsku (překročení na 8 lokalitách) a v aglomeraci Brno (3 lokality). Zbývající lokality s nadlimitními hodnotami PM2,5 se nacházely v Třinci, v Přerově a v Plzni.

Benzo(a)pyren

Řada měst a obcí byla v roce 2011 vyhodnocena, stejně jako v roce 2010, jako území s překročeným cílovým imisním limitem pro benzo(a)pyren. Jedná se zhruba o 16,8 % území, kde žije 60,2 % obyvatelstva. V meziročním srovnání došlo ke zvýšení zasažené plochy (v roce 2010 byl cílový imisní limit překročen na 14,5 % území), ale naopak ke snížení zasažené populace (65 % obyvatel v roce 2010). Koncentrace BaP překračují cílový imisní roční limit 1 ng.m-3 ve většině sledovaných sídel ČR. Shodně jako v předešlém hodnoceném roce byly limitní hodnoty několikanásobně překročeny v sídlech Moravskoslezského kraje, v Kladně a nově také ve Valašském Meziříčí. Nejvyšší roční průměrná koncentrace je opakovaně naměřena v Ostravě-Bartovicích/Radvanicích, kde byla dosažena hodnota 10,1 ng.m-3 (v loňském roce 7,2 ng.m-3). 

Celá Zpráva o životním prostředí České republiky 2011 (pdf).

Zdroj foto: ČTK

 

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top