Ostrava, 18. ledna 2013

Před více než rokem vydala zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová stanovisko k problematice znečištěného ovzduší na Ostravsku a doporučila konkrétní opatření k nápravě. Zástupkyně veřejného ochránce práv nyní konstatuje, že Ministerstvo životního prostředí, Magistrát statutárního města Ostravy a zejména Krajský úřad Moravskoslezského kraje sice přijaly řadu opatření, která mohou do budoucna situaci na Ostravsku zlepšit, současně však některá doporučení zůstávají nerealizována.

Kvalita ovzduší v Ostravě je i nadále mimořádně špatná a zejména v zimních měsících opakovaně dochází k závažným smogovým situacím. Navíc na rozdíl od jiných velkých měst, na sebe prašné částice na Ostravsku vážou z důvodu zvýšených koncentrací znečistění v ovzduší také vyšší podíl těžkých kovů a další, pro lidské zdraví značně škodlivé částice. Celkový stav je v rozporu s vnitrostátními předpisy i s mezinárodním i závazky.

Zástupkyně ombudsmana ve svém šetření zabývala všemi hlavními zdroji znečištění (průmysl, doprava, lokální topeniště a přenos z Polské republiky), v navrhovaných opatřeních k nápravě se pak soustředila především na znečištění z průmyslu, protože to mohou nejvíce ovlivnit úřady státní správy, které spadají do kompetence ombudsmana.

Pod vlivem argumentů a doporučení zástupkyně ombudsmana zahájil například Krajský úřad Moravskoslezského kraje správní řízení, v němž stanovil odprášit dva provozy společnosti ArcelorMittal Ostrava, byla také zavedena kontrola fugitivních emisí na koksovně. Některá opatření však mají odloženou účinnost, takže se jejich dopady na kvalitu ovzduší v Ostravě projeví až v příštích letech, ovšem za předpokladu, že budou úřady důsledně dohlížet na jejich naplnění.

Závěry šetření zástupkyně ombudsmana posílily vyjednávací pozici krajského úřadu vůči velkým průmyslovým znečišťovatelům a umožnily mu přísněji stanovovat podmínky integrovaných povolení. Podle zástupkyně ombudsmana je nyní důležité, aby byly úřady aktivní, aby nejen deklarovaly ochotu problémy řešit, ale pokračovaly v realizaci opatření, která mohou ovzduší na Ostravsku zlepšit.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Magistrát města Ostravy rovněž projevily snahu zabývat se i dalšími zdroji znečištění. Krajský úřad začal například s pravidelným úklidem krajských silnic, což naopak Ředitelství silnic a dálnic ČR na státních silnicích a dálnicích odmítá. Magistrát zase v reakci na výsledky šetření zástupkyně ombudsmana zvýšil počet kontrol domácích kotlů na tuhá paliva, provádí kontroly tmavosti kouře a s využitím dotačního programu Ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje motivuje občany ke změně způsobu vytápění domácností.

Za nedostatečný považuje zástupkyně ombudsmana postup ministerstva životního prostředí v jednání s Polskem. Vzhledem k nečinnosti polské strany doporučovala zástupkyně ombudsmana už v listopadu 2011 přizvat k jednáním jako arbitra zástupce Evropské komise. Tento fakt připomněla například také na akci Ostravská atmosféra (video záznam z akce), jež se uskutečnila v září 2012. Ministerstvo však této možnosti podpory při vyjednávání nevyužilo.

Stejně tak hodnotí zástupkyně ombudsmana i aktivitu ministerstva zdravotnictví jako nedostatečnou. Ministerstvo má k dispozici řadu statistických poznatků, výzkumů a studií o dopadech znečištěného ovzduší na zdraví obyvatel Ostravska, přesto není schopno vyhodnotit přínos konkrétních opatření ke zlepšení zdravotního stavu tamní populace. Za závažný považuje zástupkyně ombudsmana i fakt, že ministerstvo neseznamuje veřejnost dostatečně aktivně s alarmujícími výsledky studií a výzkumů.

Celá zpráva zástupkyně veřejného ochránce práv, která obšírně popisuje, co udělaly úřady pro zlepšení ovzduší.

Text převzat z webu Veřejného ochránce práv.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top