Jaké konkrétní kroky budete prosazovat pro dodržování imisních limitů karcinogenního benzo(a)pyrenu na území města Ostravy?

Jiří Bílek (Ostravské fórum)

Podle odborných studií je benzo(a)pyren v ostravském ovzduší větším problémem než PM10. Vypadá to, že snižování emisí tuhých látek a zlepšování imisní koncentrace PM10 nemá přímou souvislost. Největším zdrojem benzo(a)pyrenu v rámci celé ČR jsou lokální topeniště (podle ČHMÚ přes 70%). Samozřejmě, že v rámci průmyslových oblastí jako jsou Radvanice je nejvýznamnějším zdrojem hutní průmysl. Procesy probíhající v atmosféře, zejména v létě při dostatku slunečního záření, vedou k rozkladu polycyklických aromatických uhlovodíků a benzo(a)pyrenu. Když vezme v úvahu výše uvedené je možné provést následující kroky:

  • podpořit ekologické spalování, nejde pouze o výměnu kotlů, ale podporu spalování (dostupná kvalitní paliva, podpora z projektů, tlak na daňovou a dotační politiku)
  • cílem OF bude ekologizovat v průběhu let 2014-2018 přibližně 2500 kotlů v Ostravě, tím se dá očekávat úspora přibližně 300 tun prachu ročně (pesimistický odhad)
  • budeme podporovat řešení centralizace vytápění, které je běžné jinde ve světě (centrální kotelny na biopaliva pro cca 10 domů), tyto projekty budeme prosazovat v rámci čerpání peněz EU v novém programovacím období
  • u průmyslových zdrojů budeme spolupracovat s KÚ MSK při prosazování nových technologií BAT (zejména s ohledem na benzo(a)pyren)
  • znovu otevřeme otázku odlučování pevných látek mokrou cestou
  • zaměříme se na počet havarijních stavů a fugitivních úniků emisí, otevřeme otázku hermetizace některých procesů a následné rekuperace vzdušniny
  • budeme podporovat další komunikaci s Polskem a snažit se o přesun úspěšných aktivit na české straně do Polska (naplnění Memoranda ministrů obou zemí)
  • budeme podporovat iniciativu Ovzduší bez hranic, která v září ustanovila svou programovou radu, a s její pomocí budeme prosazovat společné českopolské projekty

Lukáš Černohorský (Jsme Ostrava, Koalice – Strana Zelených a Piráti)

Benzo(a)pyren se v našich podmínkách nachází stěžejně v uhelném dehtu a v automobilových výfukových plynech. Proto je potřeba k dodržování imisních limitů začít u těchto zdrojů. U průmyslových zdrojů bude potřeba zohledňovat, nejen u původních zdrojů znečištění, ale obzvlášť u nově vznikajících zdrojů, jejich povahu a samotné opodstatnění produkce znečištění jakéhokoli charakteru. Budeme požadovat uplatnění normy BAT + v režimu skutečně přínosných technologií, nejen omezujících samotné zdroje znečištění. Vzhledem ke špatnému ovzduší hlavně v oblastech, kde se koncentruje doprava osobními vozidly, chceme zlepšit kvalitu a dostupnost městské hromadné dopravy. Navrhujeme převést dopravní podniky na transparentní organizace a využít data o poptávce pro optimální plánování. Za této podmínky podpoříme na komunální úrovni návrh, aby byla MHD více finančně podpořena z veřejného rozpočtu, jak se již v zahraničí osvědčilo. Nižší cenou jízdného budou lidé více motivováni k většímu využívání hromadné dopravy, čímž dojde k omezení množství benzo(a)pyrenu vypouštěného automobily.

Martin Juroška (KSČM)

odpovědi na anketu nedodal

Tomáš Macura (ANO)

Na produkci benzo(a)pyrenu má hlavní vliv automobilová doprava a nedokonalé spalování uhelných produktů. V rámci kompetencí, které město má, se zaměříme zejména na podporu ekologické dopravy ve městě a na urychlení modernizace lokálních topenišť. Jde např. o rychlé dokončení náhrady autobusů DPMO se vznětovými motory na ekologický pohon a postupnou obměnu vozového parku i ostatních městských společností, účinnější odklon nákladní automobilové dopravy z širšího centra města, podporu cyklodopravy atp. K urychlení modernizace lokálních topenišť zvážíme i zapojení zdrojů z rozpočtu města nad rámec stávajících programů MSK a MŽP. Hodláme více pracovat na ekologické osvětě mezi obyvateli města a spolupracovat s ekologickými občanskými iniciativami.

Lumír Palyza (ČSSD)

Nebezpečný benzo(a)pyren se do ovzduší dostává hlavně z průmyslových podniků, z dopravy a částečně i z lokálních topenišť. Budeme intenzivně jednat s velkými znečišťovateli ze strany podniků a firem působících na katastru Ostravy. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a ministerstvem životního prostředí se budu snažit o omezení znečišťování podle nastavených pravidel pro tyto subjekty. V případě dopravy jsem rád, že probíhají práce na stavbách, které mají část aut a především kamionů vytlačit mimo město, což je například případ prodloužené Rudné. Zcela nezbytným krokem je pak ekologizace městské hromadné dopravy. U malých znečišťovatelů je třeba pokračovat v kotlíkových dotacích.

Martin Piperek (TOP09)

Odpovědi na anketu nedodal.

Zbyněk Pražák (KDU-ČSL)

Je třeba vycházet z toho, kdo a v jakém rozsahu tento typ znečištění produkuje. Jsou to jednak znečišťovatelé z velkých podniků, lokální topeniště a doprava. Ke každé z těchto kategorií znečišťovatelů je třeba přistupovat individuálně a hledat efektivní kroky pro zajištění respektování požadovaných imisních limitů:

U velkých průmyslových znečišťovatelů i s pomocí Moravskoslezského kraje usilovat o uplatnění takových technických opatření a instalaci takových zařízení, která by garantovala nepřekročení daných limitů.

U lokálních topenišť podporovat přechod na ekologická paliva (plyn, elektřina), případně výměnu kotle na pevná paliva s lepším spalováním. K tomu je možno využít i dotačního titulu, který však bohužel pouze z části pokrývá náklady na jeho pořízení, což u mnohých uživatelů topenišť na pevná paliva není příliš motivující k výměně kotle.

U kategorie dopravy postupně aplikovat soubor opatření v podobě efektivního využívání dopravních obchvatů, budování záchytných parkovišť a terminálů, ekologizace dopravních prostředků DPO, apod.

Lukáš Semerák (Hnutí Ostravak)

Tlak na hlavní průmyslové producenty emisí benzo(a)pyrenu (aglomerace Arcelor Mittal Ostrava, koksovna Arcelor Mittal Ostrava, Koksovna Svoboda OKD - OKK), aby snížili emise této látky. Kromě toho je zdrojem benzo (a)pyrenu lokální vytápění. Lze se jistě dohodnout s největšími znečišťovateli tak, aby kompenzovali své emise této látky dotacemi obyvatelům města z okolí, kteří topí pevnými palivy, na snížení emisí z těchto zdrojů. To se dá provádět v rámci jednoho volebního období.

Dlouhodobě - restrukturalizovat průmysl tak, aby z města tyto technologie zmizely. Mimochodem - koksovny měly podle smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a OKD a.s. z roku 1995 ukončit svůj provoz ve městě nejpozději do konce roku 2009 (koksovna Svoboda). Tomu odpovídal i územní plán. Smlouva s tehdy již privátní firmou byla ukončena ze strany města na 19. zastupitelstvu v roce 2001. Následovala změna územního plánu. Něco takového se za naší účasti na vedení města nemůže stát. Právě koksovna Svoboda je odstrašujícím příkladem kšeftování politiků se zdravím obyvatel města. Je to technologie, která používá jako surovinu zejména americké a polské uhlí a téměř celá produkce koksu jde na export do západní Evropy.

Martin Štěpánek (ODS)

Role vedení města je v tom, abychom podpořili všechno, co pomůže. Zaměříme se na zvýšení podílu MHD jako alternativy k čoudícím autům, výrazněji podpoříme kotlíkové dotace jako nástroj proti kouřícím komínům, stejně jako odprašování ulic a průmyslových podniků. Chceme spolupracovat s občanskými sdruženími a hnutími v oblasti ochrany ovzduší a nastavit úplně jinou atmosféru - do ochrany ovzduší zapojit také občany, protože každý z nás doma topí, každý z nás se dopravuje do práce či školy, v práci lidé využívají energie nebo se podílejí na tvorbě emisí, které mají vliv na životní prostředí. Podporovat budeme cyklodopravu a také elektromobilitu a dopravní prostředky na CNG, včetně obnovy vozového parku MHD tak, aby postupně zcela přešel na alternativní paliva. Důsledně budeme kontrolovat průmyslové podniky.

Jiří Zapletal (Svobodní)

Jedná se o produkt nedokonalého spalování. Zdrojem na území města Ostravy jsou nejen továrny, ale i domácnosti. Benzo(a)pyren však vzniká i při grilování. Na jednu stranu je samozřejmě žádoucí, aby ovzduší v Ostravě bylo co nejčistší, na stranu druhou je nutné si uvědomit, že nikdy nebudeme městečkem v Alpách. Na miskách vah u velkých znečišťovatelů leží pracovní místa a snížení znečištění. Obecně je nutné zdůraznit, že ovzduší v Ostravě se za posledních 20 let výrazně zlepšilo. Konkrétní kroky k dodržování imisních limitů na úrovni komunální politiky jsou minimální. Toto vše spadá do kompetencí buď Moravskoslezského kraje nebo České republiky. Ostrava je v tomto malým pánem. Pokud nechceme jednat protizákonně, nezbývá, než tlačit na příslušné orgány k důsledným kontrolám dodržování konkrétních podmínek příslušných povolení.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top