Ostrava, 7. října 2014

Je tady další várka odpovědí lídrů jednotlivých kandidátek v Ostravě tentokrát na téma ostravské laguny:

Jaké konkrétní kroky budete prosazovat pro dokončení sanace ostravských lagun?

Osloveni byli jednotlivý zástupci politických stran na počátku měsíce září, kdy ještě nebyli známy výsledky předvolebních průzkumů. Z toho důvodu nejsou uvedeny zástupci některých politických stran.
Odpověďi kandidátů jsou řazeny abecedně podle příjmení respondenta.

 

Jiří Bílek (Ostravské fórum)

Laguny Ostramo jsou sice na území města, město však nedokáže vnutit ani technologii likvidace ani termíny ukončení. Podle současného stavu se dá předpokládat práce minimálně do roku 2020. Ostravské fórum se bude zasazovat o:

  • neprotahování sanace, zde budeme komunikovat na úrovni ministerstev a vlády, samotné odstranění obsahu lagun trvalo přibližně 2 roky, zbytek byly průtahy s technologií, dá se tedy předpokládat, že obsah lagun může být z technologického hlediska do roku 2018 kompletně pryč
  • trváme na naší účasti při výběru dodavatele sanačních prací a chceme rovněž oponenturu navrhovaného řešení
  • při kontrole sanací budeme spolupracovat s KÚ MSK a inspekčními orgány
  • OF bude trvat na dodržování sanačního plánu a zapojí se do kontrolních dnů, trváme na přísných sankcích v případě nedodržení termínu nebo poškození zdraví obyvatel města
  • OF bude trvat na přísném hygienickém monitoringu prací s cílem ochránit občany (zejména Forejt), monitoring musí být k dispozici veřejnosti a odpovídající současné možnosti komunikace (on line)

Lukáš Černohorský (Jsme Ostrava, Koalice – Strana Zelených a Piráti)

Vzhledem k tomu, že spousta kompetencí je v rukou krajského úřadu, není možné z pozice zastupitele přímo zasáhnout do výběru firmy, či technologie sanace. Město však může připomínkovat integrovaného povolení a kontrolovat krajský úřad, jestli jsou opravdu prováděny
kontroly dodržování integrovaného povolení. Zveřejňováním informací získaných z krajského úřadu na webu města mohou mít občané mnohem větší přehled nejenom o činnosti úřadů, ale i o způsobu nakládání s jejich penězi.

Při řešení integrovaného povolení budeme požadovat vytvoření oponentního integrovaného povolení nezávislým odborníkem z ČIŽP či podobné jiné organizace.

Budeme požadovat trvalý dohled nad dodržováním integrovaného povolení a všech ostatních nařízení souvisejících s bezchybným prováděním smluvně sjednaných prací spojených s odstraněním či nápravou ekologických škod.

Budeme požadovat včlenění doporučení, vyjádření a upozornění neziskového sektoru a iniciativ místních sdružení k těmto projektům. Jelikož se ukazuje, že mnohdy jednají s náskokem a jejich informace mívají i odborný charakter, mohou po čase poukázat na chyby, ke kterým dochází. Takto můžeme společně vyloučit pochybení způsobené tzv. profesionální slepotou.

Martin Juroška (KSČM)

odpovědi na anketu nedodal

Tomáš Macura (ANO)

Na sanaci ostravských lagun vypsala státní firma DIAMO další výběrové řízení, protože se ukázalo, že odpadu je v lagunách asi o třetinu více. Takže od minulého roku se odpady v Ostramu netěží, lhůta pro tento velký tendr s odhadovanou cenou za miliardu korun běží a předpokládá se, že se znovu těžit začne až v roce 2015. Město sice má jen malou možnost tyto procesy napřímo ovlivnit, ale pokud ve volbách uspějeme, budeme rozhodně vyvíjet značný tlak na vládu, aby bylo odstranění starých ekologických zátěží v Ostravě vyřešeno co nejdříve. Podmínkou rychlého a efektivního řešení je především spolupráce ministerstva životního prostředí a ministerstva financí, zprostředkovaně i ministerstva pro místní rozvoj. Vzhledem k tomu, že všechny tři tyto resorty jsou v gesci hnutí ANO, věříme, že budeme úspěšnější, než předchozí vedení města.

Lumír Palyza (ČSSD)

Podpořím všechny kroky, které povedou k urychlené likvidaci lagun. Jsem rád, že konečně stávající vláda bere otázku lagun vážně a několikrát deklarovala, že likvidace této zátěže je jednou z jejich priorit. Aby tato ekologická jizva co nejdříve zmizela, budu iniciovat co nejtěsnější spolupráci města s Moravskoslezským krajem a příslušnými státními orgány. Věřím, že se rychle podaří vybrat vhodnou firmu, která likvidaci lagun dokončí. Budu také prosazovat, aby byl postup prací co nejpřísněji kontrolován, aby nemohlo docházet k únikům škodlivých látek do ovzduší. 

Martin Piperek (TOP09)

Odpovědi na anketu nedodal.

Zbyněk Pražák (KDU-ČSL)

Situaci ostravských lagun a genezi návrhů a postupů k jejich řešení znám velice dobře. Naše rodina navíc žije v Mariánských Horách v docházkové vzdálenosti od lagun a tak tento problém se mne dotýká přímo i osobně.
Mimo účast na čtvrtletních kontrolních dnech a snahy o uplatňování požadavků ze strany orgánu ochrany životního prostředí, v současné době bohužel město Ostrava nedisponuje téměř žádným prostředkem, jak proces sanace lagun urychlit. Jedinou možností, kterou město a potažmo primátor a jeho vedení za stávající situace musí v maximální míře využít, je vyvinout obrovský tlak především na MFČR, které zajišťuje financování těžby kalů, ale také i na MPOČR, aby se časový harmonogram sanace v maximální míře zkrátil. Snad by tomu mohla pomoci i probíhající veřejná zakázka na dotěžbu kalů, kde město má i svého zástupce, který by měl uplatňovat také požadavky za město Ostravu.

Lukáš Semerák (Hnutí Ostravak)

Nejdůležitější není rychle dokončit sanaci, kterou započalo a nedokončilo sdružení Čistá Ostrava, po které zůstal mj. špinavý vzduch. Nejdůležitější je, aby se sanace dokončila tak, aby organické látky a oxid siřičitý přitom nevytěkaly do ovzduší. Toho se dá dosáhnout tak, že město si technologii sanace “ohlídá” jako účastník při procesu EIA a při stavebním řízení.

 

Martin Štěpánek (ODS)

Z pozice města můžeme pouze tlačit na kraj a vládu – tedy na Min. průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí, které mají tento velký problém pod sebou, aby práce na lagunách konečně dokončily a ony přestaly zatěžovat životní prostředí v Ostravě. 

Jiří Zapletal (Svobodní)

Opět se jedná o kompetenci státu, nikoli města. Jedinou možností je tlak na vládu k řešení této problematiky. Zároveň je žádoucí, aby při řešení tohoto lokálního problému byla výrazně zapojena i samospráva. Domnívám se, že není vhodné, aby o problému v Ostravě rozhodovali pouze  a jen lidé z Prahy. Jsem přesvědčen, že pokud by se nejednalo o státní pozemek a státní zakázku, je vše již dávno vyčištěno. 

 

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top