Ostrava, 8. října 2014

Poslední dávka odpovědí lídrů jednotlivých kandidátek v Ostravě tentokrát na téma kontroly lokálních topenišť:

Jste pro zavedení kontroly lokálních topenišť? Pokud ano, jakým způsobem navrhujete jejich kontrolu?

Osloveni byli jednotlivý zástupci politických stran na počátku měsíce září, kdy ještě nebyli známy výsledky předvolebních průzkumů. Z toho důvodu nejsou uvedeny zástupci některých politických stran.
Odpovědi kandidátů jsou řazeny abecedně podle příjmení respondenta.

 

 

Jiří Bílek (Ostravské fórum)

Ano, domníváme se, že nejde o omezování osobní svobody.
Pokud by se lidé chovali zodpovědně, nebylo by to třeba. Kontrola a případná restrikce musí být však vyvážená a vymahatelná.
Jsme přesvědčení, že správný postup je motivace (uvedeno u první otázky) a kontrola spalování.
Současné metody neumožňují kontrolu kouře – měření tmavosti kouře je z praktického hlediska nesmysl. Jsme však přesvědčení, že kontrola je možná. U kouře na komíně se dá změřit jeho hustota, obsah CO jako indikátoru špatného spalování, teplota, obsah vody, a obsah řady jiných látek. Technologie ve formě malých mobilních čidel již existuje. Tato měření nemají však „zatím“ oporu v legislativě. Jsme přesvědčení, že je možné komíny kategorizovat a na základě parametrů kouře je možné stanovit „únosnou“ míru. Pak by byly emise z rodinných domů měřitelné a to dokonce bez vstupu na pozemek. Přenesení odpovědnosti na kominíka při kontrole komínů vidíme jako nesmyslné.
OF bude iniciovat diskusi nad vstupem na pozemek
OF bude iniciovat odborný projekt na kategorizaci lokálních topenišť podle charakteristik kouře
budeme chtít projekt pilotně řešit v MSK ve spolupráci s ostravskými vysokými školami
chceme také diskutovat na národní úrovni systém motivace pro ekologické vytápění
totéž platí pro sankce v případě znečišťování ovzduší nad míru přípustnou, které je mimochodem stále zákonem zakázáno.

Lukáš Černohorský (Jsme Ostrava, Koalice – Strana Zelených a Piráti)

Jsem proti zavedení kontrol lokálních topenišť.
Návrh zavedení kontroly lokálních topenišť totiž neřeší příčiny nevhodného stavu ovzduší, ale pouze jeho důsledky, a to formou represe. Mnoho malých znečišťovatelů, kterým je často připisován skoro až třetinový podíl na znečištění, vede k prohřeškům při vytápění tíživá životní situace. Vytápění plynem, který byl za poslední dva roky několikrát zdražen, se stalo luxusem, na který spousta lidí nedosáhne. Povinností státu by tak měla být orientace na příčinu, kterou je nedostupnost finančně dostupného, kvalitního a ekologického topiva. Současná politická reprezentace se však orientuje pouze na důsledky a to navíc formou restrikcí a sankcí. Troufám si tvrdit, že kdybychom 5 miliard korun, darovaných ziskovým podniků z našich daní, vhodně investovali do lokálních topenišť, problém s nimi by téměř zanikl. S tím by ztratila smysl i úředníky prosazovaná potřeba vnikat lidem do soukromí a v obydlích kontrolovat kotle a komíny.

Martin Juroška (KSČM)

odpovědi na anketu nedodal

Tomáš Macura (ANO)

Rozhodně ano. Svoboda jednotlivce by neměla být nadřazena nad právem člověka žít ve zdravém životním prostředí. Je to otázka ohleduplnosti k okolí. Postupný náběh účinnosti Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. omezí možnosti domácností topit nevhodnými palivy ve svých kotlech a zavede sankce za neplnění povinností. Naději pro Ostravu vidíme i v tom, že v blízké budoucnosti již prakticky nepůjde zakoupit kotel, ve kterém lze spalovat odpad a který nesplňuje nově stanovené emisní normy. Motivací pro občany Ostravy jsou vypsané dotační programy pro modernizaci lokálních topenišť, tzv. "kotlíkové dotace", které zvažujeme rozšířit i o zdroje z města. Součástí dotačních podmínek musí být umožnění vstupu do objektu za účelem kontroly jejich plnění. V ostatních případech (u nedotovaných kotlů) se možnost účinnější kontroly bohužel neobejde bez změny legislativy, ledaže by šlo o zjevné případy podezření na obecné ohrožení. Pomoci mohou i různé občanské iniciativy a pozornost sousedů.

Lumír Palyza (ČSSD)

Jak jsem již řekl, jsem především pro přísnou kontrolu velkých znečišťovatelů a následně malých spotřebitelů nevhodných paliv. Budu podporovat takové legislativní změny, které kontrolu umožní. Způsob provádění kontroly musí ale po diskuzi s odborníky na životní prostředí ale i na ústavní právo navrhnout ministerstvo životního prostředí. Musíme se státními orgány aktivně jednat, aby změnu legislativy co nejrychleji připravily. Případný zákon ale nesmí obsahovat jen sankce, musí v něm být i pobídky, aby lidé měli sami zájem změnit způsob vytápění. Z toho důvodu jsem pro pokračování takzvaných kotlíkových dotací, které jsou schopny část problému vyřešit především v našem regionu, kde finanční situace jednotlivých občanů není na příliš dobré úrovni.

Martin Piperek (TOP09)

Odpovědi na anketu nedodal.

Zbyněk Pražák (KDU-ČSL)

Pravdou je, že již dnes orgán ochrany ovzduší magistrátu města Ostravy kontrolu lokálních topenišť na území města provádí. Je jich přibližně okolo 1000 ročně. Nicméně jsou prováděny pouze tam, kam kontrolní orgán vlastníci objektů dobrovolně pustí, jelikož neexistuje legislativní nástroj k tomu, aby si bylo možno vstup do objektu za účelem kontroly vymoci. A je logické, že za těchto podmínek vstup povolí pouze ti vlastníci, kteří mají svá topeniště v pořádku.
Vezmeme li v úvahu, že např. topenišť na uhlí, která při nedokonalém spalování produkují karcinogenní benzo(a)pyren, je na území města Ostravy více než 4 tisíce, pak samozřejmě musí být maximální snahou prosazovat taková kontrolní opatření, která by tento, jistě nezanedbatelný zdroj znečištění, v co největší míře eliminovala.
I přes různé pokusy v minulosti se doposud nepodařilo legislativní proces , který by toto vyřešil, dotáhnout do konce. Nezbývá, než z pozice primátora, který je zodpovědný za výkon přenesené působnosti státní správy, usilovat o to, aby především MŽPČR připravilo návrh na změnu legislativy a předložilo jej PS PČR k projednámí.

Lukáš Semerák (Hnutí Ostravak)

Navrhujeme, aby město poskytlo bezúročné půjčky těm obyvatelům, kteří se rozhodnou využít dotace na výměnu kotlů. Ve smlouvách o dotaci a o půjčce musí být uvedena možnost kontroly na místě, zda se používá nový kotel podle pravidel a zda se v něm topí patřičným palivem. Budeme se také snažit působit na vládu, ať poskytne dotace na výměnu kotlů v mnohem větším rozsahu.

 

Martin Štěpánek (ODS)

Ano, podporujeme kontroly lokálních topenišť, ale pouze skrze technické měření. Orgány obce by neměly mít pravomoc vstupovat lidem domů a narušovat jejich soukromí. Sankce může být vyměřena na základě změřených hodnot. 

Jiří Zapletal (Svobodní)

Nesouhlasíme se zavedením kontrol lokálních topenišť. Jedná se o nástroj velice snadno zneužitelný. Lidé mají být motivování spalovat pouze vhodné palivo. Tuto motivaci vidíme v ceně, kdy snížením nesmyslných daní a poplatků se sníží i cena kvalitního paliva. Bohužel zvýšení cen paliva vede pouze a jen ke spalování látek, které do domácích kotlů v žádném případě nepatří. Opět se však jedná o kompetenci státu, nikoli města.

 

 

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top