Veřejná konzultace, zahájená Evropskou komisí na konci června 2011, se týká posouzení  efektivity a vyhodnocení silných a slabých míst aktuálně platné legislativy EU vztahující se ke kvalitě ovzduší.

Cílem veřejné konzultace je shrnout názory a požadavky občanů, expertů, podnikatelů a dalších zainteresovaných subjektů a reflektovat je v případné revizi platné legislativy EU v oblasti ochrany ovzduší. Předmětem revize bude zejména směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu a směrnice 2004/107/ES o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší.

„Ohlédneme-li se zpět na pokrok, kterého Evropa dosáhla v oblasti kvality ovzduší, máme být na co hrdi,“ uvedl evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. „Je však před námi ještě dost práce, jak dokazuje půl milionu předčasných úmrtí souvisejících se znečištěním prachovými částicemi v ovzduší. Bezodkladně musíme zahájit diskusi o další generaci cílů, pokud jde o kvalitu ovzduší.“

Čisté nebe se zapojilo do veřejné konzultace. Navrhuje především zpřísnit limity pro polétavý prach (PM10), ale hlavně zlepšit vymahatelnost dodržování imisních limitů.

Konzultace se můžete zúčastnit i vy, ať už jako soukromá osoba, organizace, veřejná instituce nebo firma. Na této adrese naleznete formulář a bližší informace ke konzultaci: http://ec.europa.eu/environment/consultations/air_en.htm

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Philips

Go to top