V úterý 30. 8. 2011 proběhlo v Ostravě veřejné projednání, které je součástí procesu EIA, záměru společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. (dále jen AMO) pro stavbu "Komplexní změna kontinuálního odlévání oceli v ArcelorMittal Ostrava a.s.“

V úvodní části Ing. Baranek zastupující oznamovatele tedy ArcelorMittal Ostrava v krátké prezentaci představil projektový záměr. Následně zpracovatel projektové dokumentace Ing. Štancl uvedl mimo jiné výsledky jejich rozptylové studie. V případě realizace projektu se dle této studie předpokládá mírné snížení průměrného ročního imisního příspěvku u PM10 a skutečně zanedbatelné snížení u benzo[a]pyrenu a arsenu.

Oponentní posudek k záměru AMO vypracoval RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Oponent shledal v záměru AMO řadu nesrovnalostí. Připomínkoval tu skutečnost, že v projektové dokumentaci je nedostatečně a málo detailně řešena dopravní obslužnost celého záměru. Posudek měl připomínky také k rozptylové studii a k dokumentu posouzení vlivu na veřejné zdraví. Doporučuje vypracovat novou rozptylovou studii, stejně tak nové posouzení vlivu na veřejné zdraví. Nicméně přes řadu připomínek a podmínek oponent vydává souhlasné stanovisko v procesu EIA.

Souhlas s projektem vyjádřilo Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Městský obvod Ostrava - Radvanice a Bartovice, Česká inspekce životního prostředí.

Moravskoslezský kraj, Městský obvod Slezská Ostrava a Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se nezúčastnili veřejného projednávání, tudíž zde nepřednesli svá stanoviska.

Nesouhlasné stanovisko podalo občanské sdružení Vzduch, které dlouhodobě usiluje o dodržování zákonem daných imisních limitů v obci Radvanice a Bartovice v Ostravě.

Sdružení Vzduch ústy člena výkonného výboru Vladimíra Burdy zpochybňovalo vstupní hodnoty, se kterými zpracovatel dokumentace EIA pracoval. Vladimír Burda dále ke stanovisku o.s. Vzduch řekl: „Kompenzační opatření záměru jsou z našeho pohledu nedostatečná a obáváme se toho, že zatížení Radvanic a Bartovic bude v případěPM10, benzo[a]pyrenu a arsenu vyšší než v případě nerealizace stavby.“

Po veřejném projednání by mělo následovat rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, zda udělí kladné či záporné závěrečné stanovisko v procesu EIA.

Celý proces EIA můžete sledovat ZDE. Součástí odkazu je jednak celý záměr (pod hypertextovým odkazem MZP333__oznameni.zip), ale i oponentní posudek (pod hypertextovým odkazem MZP333__posudek.pdf).

Záměr kontinuálního odlévání oceli je jedním ze tří záměrů, kterými AMO bude komplexně rekonstruovat svůj provoz. Ohledně dalších dvou záměrů „Komplexní změna zdrojů energie pro VP instalací PCI“ a „Modernizace ocelárny“ probíhá také posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA.

Autor fotografií: Petr Žižka

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Philips

Go to top