Výjimky z emisních limitů

Kvalitnějšího ovzduší nedosáhneme, pokud budeme udělovat výjimky z emisních limitů průmyslovým objektům!

Výjimky z emisních limitů
8. červen 2020

Společnost TAMEH Czech s.r.o. (kde má 50/50 podíl Arcelor Mittal a polská firma Tauron) provozující velkou uhelnou elektrárnu požádala o změnu integrovaného povolení, v rámci které žádá o výjimku z přísnějšího emisního limitu pro NOx, který začne platit od srpna 2021. Podle Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) bylo zařízení provozované společností TAMEH v roce 2018 čtvrtým největším zdrojem emisí NOx v Moravskoslezském kraji a 13. největším zdrojem NOx v celé České republice . Čisté nebe a Frank Bold s touto žádostí 1 nesouhlasí a účastní se proto řízení, v němž se o výjimce rozhoduje. Dne 11. června 2020 se bude konat ústní jednání v této věci.

“Po prostudování celé dokumentace musíme konstatovat, že nepříznivý vliv udělení výjimky na životní prostředí není v předloženém odborném posouzení a rozptylové studii dostatečně zohledněn a přínosy plnění nových emisních limitů pro životní prostředí jsou značně podhodnoceny. Rozptylová studie nedostatečně reflektuje vznik sekundárních částic PM10 a překročení imisního limitu NOx na ochranu ekosystémů a vegetace v přilehlé oblasti. Udělením výjimky dojde ke vzniku nadbytečných 184,1 tun NOx a 162 tun PM10 ročně. Z posouzení vlivu udělení výjimky na životní prostředí podle metodiky MŽP jednoznačně vyplývá, že dopad záměru bude negativní. Problematická je také požadovaná délka výjimky, která má být udělena na nejdelší možnou dobu, tedy 8 let. Zároveň provozovatel v žádosti nevysvětlil, jaké má se zastaralou elektrárnou po vypršení výjimky plány - z toho vyplývá, že jde jen o dožití starých zařízení,” říká Nela Vachtarčíková, ředitelka Čistého nebe.

“Odchýlení se od emisních limitů, které začnou platit od srpna 2021, je podle zákona možné pouze za velmi výjimečných okolností a v řádně odůvodněných případech. Žádost elektrárny TAMEH je ve své stávající podobě netransparentní a nesplňuje základní zákonné požadavky pro udělení výjimky. Proto by měla být zamítnuta,” uvedla Eliška Beranová, právnička zastupující Frank Bold Society.

Společnost v žádosti argumentuje zanedbatelným rozdílem v množství emisí při dodržení nového emisního limitu a při udělení výjimky. Nutno však zdůraznit, že podatel v žádosti zanedbává reálné možnosti technologií a počítá pouze s horní hranicí emisních limitů (tedy 150 mg//m3), zatímco při použití technologie SCR nebo hybridní SCR/SNCR by bylo 2 možné dosáhnout i dolní hranice emisních limitů (tedy 65 mg/m3). Tímto dochází k více než dvojnásobnému podhodnocení pozitivních efektů splnění nových emisních limitů pro životní prostředí.

“Vzhledem ke skutečnosti, že během realizace projektu pro snížení NOx, který společnost realizovala od roku 2013, došlo v roce 2016 ke změně dodavatele, měla společnost možnost reflektovat připravované nové emisní limity (které v té době již byly v odborných kruzích známy) a projekt tomu přizpůsobit. Česká republika se zavázala, že bude usilovat o co nejnižší emisní limity v rámci stanovených intervalů, a také že v maximální možné míře zabrání odchylkám a výjimkám z těchto emisních limitů . Domníváme se tedy, že by žádost 3 o udělení výjimky měla být zamítnuta,” dodává Vachtarčíková.

Dalšími účastníky řízení jsou: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, CENIA, Česká inspekce životního prostředí, Magistrát města Ostravy (odbor ochrany životního prostředí). Všichni tito účastníci se k žádosti vyjádřili souhlasně.

 

1 https://portal.cenia.cz/irz

2 SCR je označení pro “SELEKTIVNÍ KATALYTICKOU REDUKCI”, což je technologie, která umožňuje snížit produkci pevných částic PM a NOx. SNCR je označení pro “SELEKTIVNÍ NEKATALYCKOU REDUKCI”, což je technologie, která umožňuje snížit produkci NOx. Tato technologie je v zařízení společnosti TAMEH instalována.

3 MŽP a Evrospká komise: Clean Air Dialogue between the Czech Republic and the European Commission Prague, 7-8 November 2018, Joint conclusions. Dostupné online: https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Conclusions%20from%20CZ%20Clean%20Air%20Dialogue %207-8Nov18.pdf