Think tank Ostravské nebe vznikl v říjnu 2014 v Ostravě. Iniciátorem think tanku je společnost Čisté nebe o.p.s. Posláním think-tanku je podpora dialogu mezi odborníky na ovzduší a občanským sektorem s cílem zvyšování odbornosti zástupců občanského sektoru. Think tank Ostravské nebe se bude scházet pravidelně co 3 měsíce.

Tento projekt se uskutečnil za podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.

 

Ostrava, 9. května 2016

V rámci Think tanku na téma Mapa znečištění ovzduší jsme se 28. dubna věnovali v prostorách Industrial Cafe tématu Mapy znečištění ovzduší, kterou vypracoval Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Podle prachových částic tento projekt určuje, jak se na znečištění ovzduší podílí doprava/průmysl/znečištění z Polska a domácí kotle.

Zajímal nás zejména závěr plynoucí z analýzy jednotlivých zdrojů znečištění, který Čisté nebe pokládá za problematický - vyplynulo z něj mj., že nejvyšší podíl na znečištění má v našem regionu doprava, stejný údaj několikrát proběhl i médii. Kde je tedy pravda? 

Pozvání na think tank přijali tito odborní hosté:

Ing. Lucie Hellebrandová - vedoucí oddělení ovzduší ZÚ se sídlem v Ostravě

Vladimír Lollek - spoluřešitel projektu Mapy znečištění ovzduší, společnost E expert s.r.o.

doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. - vedoucí katedry ochrany ŽP v průmyslu z VŠB-TU Ostrava

Ing. Marek Bruštík - vedoucí oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence KÚ MSK

Prezentace paní Hellebrandové a pana Lollka k nahlédnutí zde.

Za občanský sektor dorazili: Jan Kozina (Čisté nebe), Andreas Triandafilu (Čisté nebe). Setkání moderovala Anna Plošková, ředitelka Čistého nebe.

Diskuse byla tentokrát součástí jednotlivých prezentací, opustili jsme model úvodu do problematiky a až následné debaty vzhledem k jisté náročnosti tématu.

Závěr: 

Projekt přinesl řadu nových poznatků a námětů pro další rozvoj metod odhadu původců znečištění. Jedná se o historicky první snahu o zpřesnění původních odhadů podílů zdrojů v rámci celé ČR a v tak širokém rozsahu. Podíly jednotlivých zdrojů v MSK jsou podle výsledků ZÚ následující: dálkový přenos (28 %), doprava (25 %), lokální vytápění (19 %), hutnictví (11 %), lokální vytápění z PL (10 %), velká energetika (3 %) —> jedná se o průměr za MSK kraj.

Podle docenta Jančíka je ale závěr nepřesný a nesprávně interpretovaný. Posuzovat celou plochu kraje a v rámci ní plošně převládající vliv zdrojů nemá dle jeho názoru žádný smysl. Důležité je, kolik obyvatel je převážně zatíženo z kterých zdrojů tam, kde je nevyhovující kvalita ovzduší. Například čisté části kraje (vrcholové partie Beskyd) budou pravděpodobně z velké části ovlivněny polskými zdroji, ale z hlediska zatížení obyvatel a ekosystémů to nebude hrát žádnou roli. 

Děkujeme všem hostům za účast a dynamickou diskusi. 

Setkávání v rámci think tanku jsou financovány z vlastních zdrojů organizace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava, 20. listopadu 2015

Na podzim (11. listopadu) Čisté nebe uspořádalo další setkání think tanku Ostravské nebe.
Tématem čtvrtého setkání byly koksovny v Moravskoslezském kraji.

První část setkání byla věnována prezentacím a představením jednotlivých provozů a prezentace ČIŽP se věnovala technologiím koksárenství, historii koksárenství v kraji a uvedl nás do metedologie měření emisí z koksoven.

Následovala diskuze, během které se řešili emise prachu a benzo(a)pyrenu a jejich výpočet, plány na modernizaci do budoucna a evropský kontext koksárenství.

Ostrava, 5. května 2015

I na jaře Čisté nebe pokračuje s aktivitami.
Uspořádali jsme 3. setkání Think tanku Ostravské nebe. Tématem třetího setkání byla integrovaná povolení (IPPC) v Moravskoslezském kraji.

První část setkání byla věnována úvodu do problematiky.
Zástupci neziskového sektoru byli proškolení Hanou Sotoniakovou (Frank Bold), která vysvětlila jako probíhá integrované povolení a jak se mohou občanské iniciativy zapojit do tohoto procesu.

V druhé části setkání jsme mohli přivítat naše odborné hosty.
Těmi byli:
Ing. Marek Bruštík, vedoucí Oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence, Moravskoslezský kraj.
Ing. Radomír Štěrba, vedoucí oddělení ochrany ovzduší, Česká inspekce životního prostředí.
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava),
Pan Bruštík a pan Štěrba si připravili úvodní prezentaci a poté následovala volná diskuze na dané téma.

Prezentace Marka Bruštíka, Moravskoslezský kraj .pdf

Prezentace Radomíra Šterby, ČIŽP .pdf

Za občanský sektor dorazili Jan Kozina, Andreas Triandafilu, Kamila Smutná (Čisté nebe), Vladimír Burda (z.s. Vzduch) a Lukáš Prnka (Frank Bold). Setkání moderovala Markéta Ubíková, ředitelka Čistého nebe.

Děkujeme všem našim hostům za účast a za otevřenost a sdílnost.

Těšíme se na další setkání Think tanku Ostravské nebe.

Tento projekt je podpořen z Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava, 15. ledna 2015

Nový rok Čisté nebe zahájilo uspořádáním 2. setkání Think tanku Ostravské nebe.
Tématem druhého setkání byly fugitivní emise a resuspenze.  

Na setkání se zúčastnili tito odborníci:
Ing. Petr Baranek, ředitel AMO pro životní prostředí,
Mgr. Libor Černikovský (ČHMÚ),
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava),
MUDr. Miroslav Šuta, Centrum pro životní prostředí a zdraví.

Jako host naše pozvání přijala náměstkyně primátora města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová a Ing. Marek Bruštík, vedoucí Oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence, Moravskoslezský kraj.
Za občanský sektor dorazili Jan Kozina, Andreas Triandafilu, Kamila Smutná (Čisté nebe) a Lukáš Prnka (Frank Bold). Setkání moderovala Markéta Ubíková, ředitelka Čistého nebe.

V úvodní části každý odborník v krátké prezentaci představil svůj pohled na problém fugitivních emisí a resuspenze. Následovala volná diskuze na dané téma.

Prezentace Miroslava Šuty na téma resuspenze pdf
P
rezentace Petra Baranka pdf

Děkujeme všem našim hostům za účast a za otevřenost a sdílnost.

Těšíme se na další setkání Think tanku Ostravské nebe, které proběhne v dubnu 2015.

Tento projekt  je podpořen z Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava, 19. prosinec 2014

Položili jsme hostům prvního setkání našeho Think tanku Ostravské nebe otázku a nechali jsme je na dané téma diskutovat.

Přečtěte si diskuzi nad otázkou Znečištění ovzduší na Ostravsku se liší oproti zbytku EU v nadprůměrné koncentraci benzo[a]pyrenu. Co je to za látku a v čem je nebezpečná? Co můžeme dělat pro snížení její koncentrace v ovzduší? 

Celý chat k přečtení po kliknutí na tlačítko Číst dál nebo v grafickém zpracování zde

Ostrava, 31. října 2014

Ve čtvrtek 16. října proběhlo v Industrial Gallery 1. setkání Think tanku Ostravské nebe.
Cílem think tanku je podpora dialogu mezi odborníky na ovzduší a občanským sektorem na Ostravsku.
První setkání se odehrálo pod názvem „Vše, co chcete vědět o benzo(a)pyrenu a neměli jste se koho zeptat“.
Setkání se zúčastnili odborníci Mgr. Libor Černikovský (ČHMÚ), doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava), Ing. Radim Seibert (Regionální centrum EIA s.r.o.) a MUDr. Radim Šrám, DrSc. (Ústav experimentální medicíny AV ČR).
Za občanský sektor dorazili Jan Kozina (Čisté nebe), Andreas Triandafilu (Čisté nebe) a Lukáš Prnka (Frank Bold). Setkání moderovala Markéta Ubíková, ředitelka Čistého nebe.

Go to top