MŽP: "Ovzduší v Moravskoslezském kraji se postupně zlepšuje." Je tomu skutečně tak?

Ministerstvo životního prostředí v souvislosti s končící zimou a smogovou sezónou 2012/2013 ...

MŽP: "Ovzduší v Moravskoslezském kraji se postupně zlepšuje." Je tomu skutečně tak?
11. dubna 2014

zveřejnilo 8. dubna článek, ve kterém hodnotí letošní smogovou sezónu. Článek nese název: "Ovzduší v Moravskoslezském kraji se postupně zlepšuje, pomáhají opatření Ministerstva životního prostředí."  Fakta uvedená v článku nicméně poukazují na opačnou situaci, k zlepšení stavu ovzduší nedochází, a pokud ano, je toto způsobeno měnícím se inverzními charakterem počasí. Podívali jsme se na zmiňovaný článek kritickým okem a přinášíme jej spolu s našimi komentáři.

Článek s našimi komentáři (pdf - 424 kb)
Ilustrační foto: R. Sklář

Ostrava, 30. ledna 2013

Zajímá vás, jaký je průběh našich snah o začlenění do pracovní skupiny ministra? Více se dozvíte v prezentaci výše (pozn. zobrazení prezentace přes celou obrazovku je možné po kliknutí na tlačítko zcela vpravo).

Společná tisková zpráva vydaná 30. 1. 2013: O spolupráci s občanskými iniciativami z Ostravska na řešení problematiky ovzduší není ze strany ministerstva zájem (pdf)

Schůzka s ministrem Chalupou (zleva K. Plocková, M. Ubíková, T. Chalupa, A. Triandafilu)Ostrava, 16. 11. 2012

Ve čtvrtek 15. listopadu se zástupci Čistého nebe (na fotce zleva: Kamila Plocková, Markéta Ubíková a Andreas Triandafilu) sešli na krátké schůzce s ministrem Chalupou během jeho návštěvy Ostravy. V průběhu schůzky jsme s panem ministrem probrali hned několik bodů - zapojení občanských iniciativ do pracovní skupiny ministra, plnění Akčního plánu nebo podněty pro aktivity ministerstva na příští rok.

Ostrava, 4. října

Organizace Čisté nebe spolu s dalšími pěti občanskými iniciativami z Ostravska (ArnikaFrygato-EKOo.s. OPSPozitivní projekty o.s. a Zelená pro Vratimov o.s.) odeslalo dne 4. 10. 2012 ministru životního prostředí Chalupovi dopis, vztahující se k Akčnímu plánu pro Moravskoslezský kraj pro rok 2012. Dopis obsahuje soubor otázek týkajících se vývoje a plnění jednotlivých aktivit akčního plánu. „Poslední dobou se nám zdá, že zájem pana ministra o problematiku ovzduší na Ostravsku upadá. Rozhodli jsme se mu touto formou připomenout, že nás obyvatele Ostravska bohužel nejspíš opět čeká další smogová sezóna a že by měl v této věci zůstat nadále aktivní,“ řekla Markéta Ubíková z Čistého nebe.

Celé znění dopisu včetně otázek naleznete ZDE.

Čisté nebe spolu s dalšími šesti občanskými iniciativami z Ostravska (ArnikaFrygato-EKOo.s. OPSPozitivní projekty o.s.o.s.Vzduch a Zelená pro Vratimov o.s.) dnes odeslalo písemnou odpověď ministru životního prostředí Chalupovi, vztahující se k Akčnímu plánu pro Moravskoslezský kraj pro rok 2011. Na konci listopadu předal ministr Čistému nebi odpověď na 37 vznesených otázek týkajících se funkčnosti Akčního plánu, který má pomoci zlepšit ovzduší v regionu. Ne všechny však byly zodpovězeny uspokojivě. „Žádáme proto pana ministra Chalupu o upřesnění některých odpovědí. Například nám není jasné, proč v Akčním plánu chybí časový rámec u jednotlivých opatření ke zlepšení ovzduší či jakých imisních hodnot chce plán dosáhnout,“ uvedl Jan Kozina z Čistého nebe.

Dopis zaslaný ministru životního prostředí Chalupovi 26. 1. 2012 (otázky a komentáře ZDE, průvodní dopis Čistého nebe ZDE).

 

Pane ministře,

katastrofální stav ovzduší v Moravskoslezském kraji se přes řadu proklamací a slibů odpovědných institucí nelepší! Hodnoty polétavého prachu (PM10, PM 2,5) a benzo[a]pyrenu dlouhodobě překračují povolené imisní limity. Vědecké studie hovoří o devastujících dopadech zamořeného ovzduší na zdraví velké části obyvatel regionu včetně dětí. Ostravská aglomerace je dnes známa v zahraničních sdělovacích prostředcích jako nejšpinavější kout Evropy. Dopady na rozvoj regionu, turistiky, investic, počet pracovních míst atd. jsou zřejmé. Obyvatelé Ostravska právem požadovali a požadují věcné a účinné řešení s jasně definovanými cíli, termíny a odpovědnostmi, které by vedly ke zlepšení neúnosné situace.

Dne 1. dubna 2011 Ministerstvo životního prostředí České republiky (dále jen MŽP) zveřejnilo sedmnáctistránkový dokument s názvem Akční plán pro Moravskoslezský kraj. Tato vlajková loď MŽP měla přinést průlomovou strategii pro boj se znečištěným ovzduším v Moravskoslezském kraji.

Protože však Akční plán pro Moravskoslezský kraj sestává spíše z řady vágních, vnitřně rozporných a k ničemu nezavazujících formulací, rozhodli jsme se položit Vám několik otázek, které by vysvětlily reálné záměry MŽP. Vzhledem k očekáváním, které jste Vy a Váš předchůdce u regionální veřejnosti vzbudili, považujeme za potřebné seznámit veřejnost s výsledky, které již akční plán přinesl, s aktivitami, jež právě probíhají a opatřeními, které ke konkrétním datům teprve chystáte. Máme za to, že si občané moravskoslezského regionu naléhavě zaslouží přímé a jasné odpovědi, zvláště v období nadcházející zimní smogové sezony.

Žádáme Vás, pane ministře, abyste reagoval na naše komentáře a otázky uvedené níže (otázky 1 – 37). Otevřený dopis a Vaše odpovědi na něj zveřejníme na webových stránkách Čistého nebe.

S pozdravem
Markéta Ubíková, Čisté nebe o.p.s
v Ostravě dne 19. 10. 2011

K podpisu se připojili:
Pavla Skýbová, Vzduch o.s.
Jan Nezhyba, OPS o.s.
Jiří Klega, Zelená pro Vratimov o.s.
Jiří Hruška, Pozitivní projekty o.s.

Celé znění otevřeného dopisu (včetně komentářů a otázek) k stažení - ZDE

Předání odpovědi na otevřený dopis

Dne 24. 11. 2011 došlo v Ostravě k předání odpovědi na otevřený dopis. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa předal osobně svou odpověď do rukou ředitelky Čistého nebe Markéty Ubíkové, která ho jako zástupce pěti neziskových organizací z Ostravska přijala.

Odpověď ministra životního prostředí na otevřený dopis - ZDE

Odpověď ministra životního prostředí na jednotlivé otázky - ZDE

{source}
<style>

.phpform { overflow: auto;}

</style>

<iframe class="phpform" src="http://cistenebe.cz/extra/petice.php" width="530" height="280" frameborder="0">
</iframe>
<br />
<iframe class="phpform" src="http://cistenebe.cz/extra/list.php" width="540" height="485" frameborder="0" style="overflow-x: auto;">
</iframe>

{/source}

Otázky k Akčnímu plánu pro Moravskoslezský kraj:

V nejbližší době budeme reagovat na jednotlivé odpovědi ministra z toho úhlu pohledu, zda přinášejí dostatečně jasnou a detailní odpověď na danou otázku. Sledujte proto prosím dál náš otevřený dopis a seznam otázek.

 1. Jaký je cíl Akčního plánu, resp. jakých konkrétních podlimitních hodnot imisí má být dosaženo v konkrétních místech kraje s ohledem na další rozvoj regionu?
 2. Kdo jsou členové projektového týmu Akčního plánu v Ostravě?
 3. Se kterými podniky budou uzavřeny dohody? K jakému termínu?
 4. Budou finance z OPŽP využity na financování projektů s nízkou ekologickou zátěží? Pokud ano, v jaké výši?
 5. Jak se veřejnost dozví o výstupech z “informačních schůzek ministra životního prostředí s vrcholnými představiteli nejvýznamnějších průmyslových společností v regionu“?
 6. Jak bude veřejnost informována o výsledcích „monitoring(u) vývoje znečišťování ovzduší“?
 7. Jak konkrétně bude MŽP hledat možnosti snižování emisí? Rozšíří v tomto směru pravomoc ČIŽP a ČHMÚ?
 8. Bude rozšířená pravomoc úřadu Moravskoslezského kraje ve věci uložení dalších opatření vedoucí k omezení prašnosti a emisí?
 9. Kdy bude spuštěn program finanční podpory na pořízení bezemisních a nízkoemisních zdrojů tepla v sektoru vytápění domácností?
 10. Kdy budeme znát výstupy analýzy možnosti kontroly lokálních topenišť?
 11. Kdo tuto analýzu zpracovává?
 12. Kdy a kde bude uspořádána konference o problematice lokálních topenišť? Jaký bude cíl konference a jaké budou výstupy? Kdo je cílovou skupinou konference?
 13. Jaké jsou výstupy z jednání s Evropskou komisí?
 14. Jak konkrétně bude ministerstvo podporovat cyklodopravu a pěší dopravu?
 15. V jaké fázi je realizace projektu zapojení nezaměstnaných do úklidu ulic v Ostravě? Kolik osob bylo/ bude zapojeno? Jaký měřitelný dopad se očekává na imisní situaci ve městě?
 16. Došlo k zapojení dalších měst do projektu? Byly uzavřeny dohody?
 17. Bude MŽP nějak spolupracovat s občanskými sdruženími a neziskovými nevládními organizacemi v kraji?
 18. Kdy budou známy výsledky analýzy?
 19. Kdo všechno bude zapojen do analýzy? Dojde k zapojení měst, krajské úrovně, občanského sektoru?
 20. Existuje nějaké konkrétní zadání zdravotního projektu?
 21. Jaký je časový plán projektu optimalizace sítě ČHMÚ? Znamená to její nárůst, omezení nebo jen přesuny?
 22. Kdy a kde se bude konference konat?
 23. Jak MŽP zajistí zapojení všech relevantních aktérů, kteří zastupují nejširší škálu představ o rozvoji kraje?
 24. Kdy bude informační kampaň spuštěna?
 25. Jakým způsobem byl vybrán dodavatel informační kampaně?
 26. Jaký je rozpočet informační kampaně?
 27. Jak je měřena účinnost informační kampaně?
 28. Jak konkrétně bude MŽP podporovat výše zmíněné záměry?
 29. Kdy se dočkáme realizace výše zmíněných záměrů?
 30. Jaký měřitelný dopad těchto aktivit na kvalitu ovzduší MŽP očekává?
 31. Došlo již k předložení prováděcího předpisu k územně sektorovým emisním stropům?
 32. Kdy MŽP předloží vládě návrh transpozičních předpisů nové směrnice o průmyslových emisích do vlády?
 33. Na základě jakých podkladů MŽP zjistilo, jaké emisní stropy musí být u jednotlivých zdrojů znečištění stanoveny, aby byl splněn podlimitní imisní stav, a jakými konkrétními opatřeními na zdrojích lze tyto stropy splnit?
 34. V případě zjištění, že technicky nelze docílit podlimitních hodnot imisí opatřeními na stávajících zdrojích, jaké konkrétní sociální opatření pro případ zákazu provozu některých zdrojů chystáte přijmout?
 35. Došlo k urychlení a snížení administrace žádostí?
 36. Kolik bylo doposud přijato žádostí o podporu?
 37. Podle jakých kritérií budou hledány tzv. vhodné projekty? Kdo bude odpovědný za tento výběr?

Předání dopisu (Ubíková, Chalupa)

Foto: Předání Otevřeného dopisu 20. 10. 2011
(ředitelka Čistého nebe o.p.s. Ubíková a ministr pro životní prostředí Chalupa)
Zdroj: Havířovský deník

Foto: Předání odpovědi na otevřený dopis 24. 11. 2011
(ředitelka Čistého nebe o.p.s. Ubíková a ministr pro životní prostředí Chalupa)
Zdroj: Čisté nebe